RODO

DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części niniejszej Klauzuli używane będą następujące pojęcia, należy im przypisywać wskazane poniżej znaczenie:

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 3. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych;
 4. Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców;
 5. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 6. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 

1 Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SML Group sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Sądowa 2/11, 20 – 027 Lublin, NIP 7123354880, REGON 368900945, dalej jako SML Group;
 2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie za pomocą:
  1. poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 2/11, 20 – 027 Lublin;
  2. poczty elektronicznej na adres e – mail: office@smlgroup.pl ;

2 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym się można skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu  danych osobowych oraz  skorzystania  z  praw  przysługujących Pani/Panu na  mocy przepisów RODO;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy w formie pisemnej za pomocą:
 • poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 2/11, 20 – 027 Lublin;
 • poczty elektronicznej na adres e – mail: office@smlgroup.pl;

3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1    b, c i f RODO,  tj.  w oparciu o:
 • niezbędność wypełnienia umowy, której Pani/Pan jest stroną;
 • niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych;
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych;
 1. Umowa, dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne, oznacza zawartą z SML Group umowę przewozu;
 2. Obowiązki prawne ciążące na Administratorze Danych Osobowych polegają w szczególności na:
 • sporządzenie listu przewozowego;

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez SML Group polegają w szczególności na:

 • zawarcie umowy przewozu oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizowanego na Pani/Pana rzecz przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokołu Podpisania sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 z późn. zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi;
 • powierzenia przewozu w ramach realizowanej na Pani/Pana rzecz umowy dalszym przewoźnikom;
 • oddawania towaru objętego realizowaną na Pani/Pana rzecz umową przewozu pod dozór;
 • przyjmowaniu i rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych;
 • archiwizacji ad probationem (dla celów dowodowych);
 • notyfikowaniu Pani/Pana na temat poszczególnych etapów przewozu w ramach realizowanej na Pani/Pana rzecz umowy;
 • obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z usług SML Group oraz towarów objętych realizowanymi na ich rzecz umowami przewozu, jak również zapewnienia bezpieczeństwa pracowników SML Group, podmiotów współpracujących z SML Group, o których stanowi § 4 pkt 2 lit. b i c, oraz ochrony mienia SML Group;

4 Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmiotom współpracującym z SML Group na podstawie podpisanych umów w celu świadczenia usług, w tym na Pani/Pana rzecz;
 • podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie podpisanych umów dla realizacji usług świadczonych na rzecz SML Group, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub świadczącym usługi księgowo – rachunkowe;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, w tym będą przekazywane poza obszar EOG wyłącznie w przypadku, gdy będzie to stanowiło realizację przewozu na Pani/Pana
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych;

5 Zakres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez SML Group obejmują uzyskiwane od Pani/Pana informacje niezbędne do jak najlepszej realizacji na Pani/Pana rzecz przewozu;
 2. W szczególności SML Group zbiera i przetwarza dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;

6 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych § 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SML Group przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych z zastrzeżeniem pkt 2;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) z zastrzeżeniem pkt 3;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem pkt 4;
 • prawo do przenoszenia danych z zastrzeżeniem pkt 5;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 1. Przysługujące Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych dotyczy sytuacji, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. Przysługujące Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczy następujących sytuacji:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych Osobowych;
 1. Przysługujące Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczy następujących sytuacji:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – w takim wypadku ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – w takim wypadku ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na okres niezbędny do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5. Przysługujące Pani/Panu prawo do przenoszenia danych dotyczy sytuacji, gdy łącznie spełnione zostały następujące przesłanki:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. Przysługujące Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczy sytuacji, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7. W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z prawa do sprzeciwu Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8 Informacja o dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej z SML Group umowy z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub uprzednio zawarta między Panią/Panem, a SML Group
 3. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie częściowa lub całkowita niemożność świadczenia na Pani/Pana rzecz usług przez SML Group.

9 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Zawarcie umowy przewozu z SML Group jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług SML Group oraz z zaakceptowaniem treści szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania  danych  osobowych  przez SML Group zgodnie z niniejszą Klauzulą.